fbpx

ทำไมต้องเลือกเรา

รับสร้างบ้าน อย่างมืออาชีพ


ศูนย์รับสร้างบ้าน บ้านไทยโฮมโกลด์ มืออาชีพในการสร้างบ้านที่ครบวงจร
ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจใดๆจะต้องมีความเป็นมืออาชีพเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ และต้องมีการออกแบบการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างระบบเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ธุรกิจรับสร้างบ้านก็เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ ที่ผสมผสานความเป็นมืออาชีพในหลายๆด้าน
เพื่อสร้างรูปแบบการให้บริการที่มีคุณภาพครบถ้วนครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่ต้องการที่จะมี่ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งที่มีที่ดินอยูแล้วและต้องการหาผู้ให้บริการในการออกแบบและสร้างบ้าน หรือผู้ที่ยังไม่มีที่ดินและกำลังจะหาซื้อที่ดินแปลงสวยๆมาออกแบบและสร้างบ้าน ให้ได้บ้านตามความต้องการ
โดยกระบวนการในการให้บริการในการสร้างบ้านของศูนย์รับสร้างบ้าน บ้านไทยโฮมโกลด์ นั้นจะเริ่มตั้งแต่แนะนำแบบบ้านปรับแบบ การบริการติดต่องานราชการ การเขียนแบบเพื่อก่อสร้าง การจัดหาทีมงานก่อสร้าง การควบคุมงบประมาณ การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง การให้คำแนะนำและบริการอื่นๆ รวมทั้งการดูแลหลังส่งมอบงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านและให้บริการอย่างมืออาชีพ
1. นักการตลาดมืออาชีพ "พูดในสิ่งที่ทำได้จริง"
ธุรกิจรับสร้างบ้าน เป็นธุรกิจบริการที่ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูป ต้องมีการนำเสนอแบบบ้าน การให้บริการที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่อยู่อาศัย โดยจำเป็นที่จะต้องค้นหาจุดแข็ง ความถนัดขององค์กร ในการนำเสนอรูปแบบและบริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องหาช่องทางที่จะสื่อสารจุดแข็งนั้นไปให้ถึงลูกค้า แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ การนำเสนอใดๆนั้นจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความสามารถขององค์กรที่จะสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธืภาพ มิเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างปัญหาในภายหลังหากไม่สามารถให้บริการได้ตามที่นำเสนอไว้

2. สถาปนิกมืออาชีพ "แนะนำและออกแบบให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัยของเจ้าของบ้าน"
เนื่องจากบ้าน เป็นสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ผู้อยู่อาศัยจะต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวัน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกแบบหรือออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว ดังนั้นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านมาตรฐานหรือการออกแบบใหม่ จึงมีความสำคัญทั้งในด้าน การออกแบบประโยชน์ใช้สอย การเลือกใช้วัสดุ ความสวยงามลงตัวกับสภาพแวดล้อม และที่สำคัญ ต้องเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป็นสำคัญ

3. วิศวกรมืออาชีพ"ความแข็งแรงและความปลอดภัยต้องมาก่อน"
ในการก่อสร้างบ้าน นอกเหนือจากประโยชน์ใชสอยและความสวยงามของบ้านแล้ว ปัจจัยสำคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งก็คือความแข็งแรงและความปลอดภัย เนื่องจากการก่อสร้างบ้านให้ได้มีอายุการใช้งานได้ยืนนาน แข็งแรงและปลอดภัยนั้น ต้องได้รับการออกแบบจากวิศวกรมืออาชีพ ในการกำหนดขนาดของโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสาเข็ม ฐานราก เสา และคานทั้งในเรื่องขนาดของโครงสร้าง การเสริมเหล็ก รวมถึงการใช้วัสดุที่เเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงทั้งหมด ซึ่งการที่จะออกแบบความแข็งแรงดังกล่าวนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบจากวิศวกรโครงสร้าง ที่กำหนดไว้เป็นบุคลากรหลักของธุรกิจรับสร้างบ้านที่จะต้องมีประจำองค์กร

4. นักจัดการทรัพยากร มืออาชีพ "วัสดุดีมีคุณภาพ ช่างมีฝีมือ และเครื่องมือพร้อมทันสมัย"
ในความเป็นมืออาชีพในการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บ้านได้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการวางแผน การจัดหาทีมช่างที่มีประสบการณ์สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพในระยะเวลาที่วางแผน และการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมและทันสมัยในการทำงานเพื่อให้งานที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ดังนั้นความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดหาและจัดการทรัพกร จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้งานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามแบบ ได้คุณภาพงานตามที่ตกลง ควบคุมงบประมาณได้และ เสร็จตามเวลาที่กำหนด

5. นักบริหารงานก่อสร้างมืออาชีพ "วางแผน สั่งการ ควบคุม แก้ปัญหา"

การวางแผน
เป็นกระบวนการในการลำดับขั้นตอนของงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกันของงานทั้งหมด ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติของทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น การรจัดเตรียมวัสดุ แรงงาน เครื่องมือและรูปแบบ วิธีการทำงาน เพื่อให้งานได้ถูกดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา

การสั่งงาน
การสั่งงานที่ดีที่ชัดเจนถูกต้องนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามระยะเวลา และที่สำคัญการสั่งงานที่ดีนั้น จะทำให้งานถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่ทำงานซ้ำซ้อนและต้องกลับไปแก้ไข อันเป็นต้นเหตุของงานล่าช้า และไม่ได้คุณภาพอีกด้วย

การควบคุมและตรวจสอบ
เนื่องจากงานก่อสร้างนั้นต้องมีรูปแบบ และวิธีการทำงานที่ชัดเจน ดังนั้นการควบคุม กระบวนการจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้งานก่อสร้างไป็นไปตามแบบทั้ง ขนาด ชนิด ยี่ห้อ รุ่นของวัสดุ หรือแม้กระทั่งความแข็งแรงและความสวยงามให้เป็นไปตามแบบและรายการที่กำหนด

การติดตามผลและแก้ปัญหา
ในการทำงานก่อสร้างใดๆ มักจะเกิดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทำให้เกิดความควาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือรูปแบบวิธีการ แต่หากมีการควบคุมและติดตามที่ดี ก็จะทำให้สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยยึดถือความแข็งแรง ปลอดภัย คุณภาพงานและเวลาการดำเนินการเป็นที่ตั้ง

6. นักประสานงานมืออาชีพ "ประสานงานดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"
ในการสร้างบ้าน จำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานในส่วนต่างๆมากมาย ทั้งในเรื่องงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การขอนุญาตปลูกสร้าง งานขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้า งานติดต่อประสานงานราชการอื่น เพื่อให้งานก่อสร้างสะดวกราบรื่น เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด หรือแม้แต่จะเป็นการประสานงานกับหมู่บ้านหรือพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งการประสานงานดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินการก่อสร้างให้ได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดเช่นกัน

7. นักบริการหลังส่งมอบงาน มืออาชีพ
การรับประกันนั้นเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการสร้างบ้านด้วยมืออาชีพ เนื่องจากการก่อสร้างบ้านในบางส่วน จะเห็นข้อบกพร่องได้หลังจากส่งมอบงาน ซึ่งหากเลือกการสร้างบ้านกับองค์กรที่เป็นมืออาชีพ งานที่ดำเนินไปแล้วก็จะมั่นใจได้ว่าจะเกิดข้องบกพร่องน้อยที่สุด เนื่องจากมีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการที่ดี แต่หากจะมีข้อที่ต้องแกไขอยู่บ้าง องค์กรที่เป็นมืออาชีพที่มีที่อยู่สำนักงานที่เป็นหลักแหล่งและมีการเตรียมบุคลากที่พร้อมที่จะให้บริการที่ดี ก็จะทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยในการให้บริการจะมีการรับประกันโครงสร้าง รับประกันการรั่วของหลังคา และรับประกันวัสดุและงานทั่วไป ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลหลังการส่งมอบ

ดังนั้นหากจะเลือกสร้างบ้านสักหลัง อย่าลืมนึกถึงมืออาชีพ ที่จะให้คุณได้บ้านอย่างที่ปรารถนาครับ

รับสร้างบ้าน อย่างมืออาชีพ


ศูนย์รับสร้างบ้าน บ้านไทยโฮมโกลด์ มืออาชีพในการสร้างบ้านที่ครบวงจร

ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจใดๆจะต้องมีความเป็นมืออาชีพเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ และต้องมีการออกแบบการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างระบบเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ธุรกิจรับสร้างบ้านก็เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ ที่ผสมผสานความเป็นมืออาชีพในหลายๆด้าน เพื่อสร้างรูปแบบการให้บริการที่มีคุณภาพครบถ้วนครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่ต้องการที่จะมี่ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งที่มีที่ดินอยูแล้วและต้องการหาผู้ให้บริการในการออกแบบและสร้างบ้าน หรือผู้ที่ยังไม่มีที่ดินและกำลังจะหาซื้อที่ดินแปลงสวยๆมาออกแบบและสร้างบ้าน ให้ได้บ้านตามความต้องการ โดยกระบวนการในการให้บริการในการสร้างบ้านของศูนย์รับสร้างบ้าน บ้านไทยโฮมโกลด์ นั้นจะเริ่มตั้งแต่แนะนำแบบบ้านปรับแบบ การบริการติดต่องานราชการ การเขียนแบบเพื่อก่อสร้าง การจัดหาทีมงานก่อสร้าง การควบคุมงบประมาณ การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง การให้คำแนะนำและบริการอื่นๆ รวมทั้งการดูแลหลังส่งมอบงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านและให้บริการอย่างมืออาชีพ
1. นักการตลาดมืออาชีพ "พูดในสิ่งที่ทำได้จริง" ธุรกิจรับสร้างบ้าน เป็นธุรกิจบริการที่ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูป ต้องมีการนำเสนอแบบบ้าน การให้บริการที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่อยู่อาศัย โดยจำเป็นที่จะต้องค้นหาจุดแข็ง ความถนัดขององค์กร ในการนำเสนอรูปแบบและบริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องหาช่องทางที่จะสื่อสารจุดแข็งนั้นไปให้ถึงลูกค้า แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ การนำเสนอใดๆนั้นจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความสามารถขององค์กรที่จะสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธืภาพ มิเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างปัญหาในภายหลังหากไม่สามารถให้บริการได้ตามที่นำเสนอไว้

2. สถาปนิกมืออาชีพ "แนะนำและออกแบบให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัยของเจ้าของบ้าน" เนื่องจากบ้าน เป็นสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ผู้อยู่อาศัยจะต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวัน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกแบบหรือออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว ดังนั้นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านมาตรฐานหรือการออกแบบใหม่ จึงมีความสำคัญทั้งในด้าน การออกแบบประโยชน์ใช้สอย การเลือกใช้วัสดุ ความสวยงามลงตัวกับสภาพแวดล้อม และที่สำคัญ ต้องเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป็นสำคัญ

3. วิศวกรมืออาชีพ"ความแข็งแรงและความปลอดภัยต้องมาก่อน" ในการก่อสร้างบ้าน นอกเหนือจากประโยชน์ใชสอยและความสวยงามของบ้านแล้ว ปัจจัยสำคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งก็คือความแข็งแรงและความปลอดภัย เนื่องจากการก่อสร้างบ้านให้ได้มีอายุการใช้งานได้ยืนนาน แข็งแรงและปลอดภัยนั้น ต้องได้รับการออกแบบจากวิศวกรมืออาชีพ ในการกำหนดขนาดของโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสาเข็ม ฐานราก เสา และคานทั้งในเรื่องขนาดของโครงสร้าง การเสริมเหล็ก รวมถึงการใช้วัสดุที่เเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงทั้งหมด ซึ่งการที่จะออกแบบความแข็งแรงดังกล่าวนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบจากวิศวกรโครงสร้าง ที่กำหนดไว้เป็นบุคลากรหลักของธุรกิจรับสร้างบ้านที่จะต้องมีประจำองค์กร

4. นักจัดการทรัพยากร มืออาชีพ "วัสดุดีมีคุณภาพ ช่างมีฝีมือ และเครื่องมือพร้อมทันสมัย" ในความเป็นมืออาชีพในการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บ้านได้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการวางแผน การจัดหาทีมช่างที่มีประสบการณ์สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพในระยะเวลาที่วางแผน และการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมและทันสมัยในการทำงานเพื่อให้งานที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ดังนั้นความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดหาและจัดการทรัพกร จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้งานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามแบบ ได้คุณภาพงานตามที่ตกลง ควบคุมงบประมาณได้และ เสร็จตามเวลาที่กำหนด

5. นักบริหารงานก่อสร้างมืออาชีพ "วางแผน สั่งการ ควบคุม แก้ปัญหา"

การวางแผน
เป็นกระบวนการในการลำดับขั้นตอนของงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกันของงานทั้งหมด ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติของทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น การรจัดเตรียมวัสดุ แรงงาน เครื่องมือและรูปแบบ วิธีการทำงาน เพื่อให้งานได้ถูกดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา

การสั่งงาน
การสั่งงานที่ดีที่ชัดเจนถูกต้องนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามระยะเวลา และที่สำคัญการสั่งงานที่ดีนั้น จะทำให้งานถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่ทำงานซ้ำซ้อนและต้องกลับไปแก้ไข อันเป็นต้นเหตุของงานล่าช้า และไม่ได้คุณภาพอีกด้วย

การควบคุมและตรวจสอบ
เนื่องจากงานก่อสร้างนั้นต้องมีรูปแบบ และวิธีการทำงานที่ชัดเจน ดังนั้นการควบคุม กระบวนการจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้งานก่อสร้างไป็นไปตามแบบทั้ง ขนาด ชนิด ยี่ห้อ รุ่นของวัสดุ หรือแม้กระทั่งความแข็งแรงและความสวยงามให้เป็นไปตามแบบและรายการที่กำหนด

การติดตามผลและแก้ปัญหา.
ในการทำงานก่อสร้างใดๆ มักจะเกิดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทำให้เกิดความควาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือรูปแบบวิธีการ แต่หากมีการควบคุมและติดตามที่ดี ก็จะทำให้สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยยึดถือความแข็งแรง ปลอดภัย คุณภาพงานและเวลาการดำเนินการเป็นที่ตั้ง

6. นักประสานงานมืออาชีพ "ประสานงานดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"
ในการสร้างบ้าน จำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานในส่วนต่างๆมากมาย ทั้งในเรื่องงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การขอนุญาตปลูกสร้าง งานขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้า งานติดต่อประสานงานราชการอื่น เพื่อให้งานก่อสร้างสะดวกราบรื่น เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด หรือแม้แต่จะเป็นการประสานงานกับหมู่บ้านหรือพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งการประสานงานดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินการก่อสร้างให้ได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดเช่นกัน

7. นักบริการหลังส่งมอบงาน มืออาชีพ
การรับประกันนั้นเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการสร้างบ้านด้วยมืออาชีพ เนื่องจากการก่อสร้างบ้านในบางส่วน จะเห็นข้อบกพร่องได้หลังจากส่งมอบงาน ซึ่งหากเลือกการสร้างบ้านกับองค์กรที่เป็นมืออาชีพ งานที่ดำเนินไปแล้วก็จะมั่นใจได้ว่าจะเกิดข้องบกพร่องน้อยที่สุด เนื่องจากมีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการที่ดี แต่หากจะมีข้อที่ต้องแกไขอยู่บ้าง องค์กรที่เป็นมืออาชีพที่มีที่อยู่สำนักงานที่เป็นหลักแหล่งและมีการเตรียมบุคลากที่พร้อมที่จะให้บริการที่ดี ก็จะทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยในการให้บริการจะมีการรับประกันโครงสร้าง รับประกันการรั่วของหลังคา และรับประกันวัสดุและงานทั่วไป ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลหลังการส่งมอบ

ดังนั้นหากจะเลือกสร้างบ้านสักหลัง อย่าลืมนึกถึงมืออาชีพ ที่จะให้คุณได้บ้านอย่างที่ปรารถนาครับ

คิดที่จะสร้างบ้าน เราคือตัวเลือกที่ดีที่สุด


ติดต่อเรา
  • thai home builders association
  • home builder association

คิดที่จะสร้างบ้าน

เราคือตัวเลือกที่ดีที่สุด


ติดต่อเรา
  • thai home builders association
  • home builder association