Promotion บ้านปูน 3 ชั้น New Series

 

พื้นที่ใช้สอย 273.6 ตารางเมตร

 

พื้นที่ใช้สอย 258.5 ตารางเมตร

 

พื้นที่ใช้สอย 161 ตารางเมตร

 

พื้นที่ใช้สอย 160.5 ตารางเมตร